Kezdőlap A projekt bemutatása Ütemezés Hírek információk Galéria Kapcsolat
Alapnézet

Rövid összefoglalás a projektről

 

Fegyvernek

A Fegyverneken megvalósításra került KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt célkitűzései két fő szempont szerint voltak megfogalmazhatóak. A fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a település társadalmának, lakosságának a környezet védelme iránti elkötelezettségét is tükrözi, ezért ennek megfelelő célok kerültek meghatározásra.

Lakossági, ellátási célok:
- A projekt megvalósításával a település jelenlegi lakóterületének nagy laksűrűségű, központi részein – lakosságarányosan a település 91 %-án – legyen kiépített szennyvíz-csatornahálózat a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletben meghatározott határidő előtt.
- A projekttel érintett területen az élő lakossági rákötés aránya a megvalósítást követően haladja meg a 92 %-ot.

Környezetvédelmi és ökológiai célok:
- A településen közcsatornán elvezetett szennyvíz 100 %-a legyen legalább biológiailag tisztított.
- A projekt hatására javuljon a felszín alatti vizek környezeti állapota.

A szennyvíztisztító telep kiépítésével kapcsolatos elvárások:
- A tervezett technológia elégítse ki az engedélyekben előírt határértékeket,
- A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás lehetőségét,
- A telep alkalmas legyen a terhelési csúcsok hatását kezelni,
- A telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelése legyen megoldott.

A fenti célok megvalósításának eredményeként elvárt indikátorok célértékei a következők (2040. évben):
- A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma: 2.576 db,
- A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya: 96 %,
- Bekötési arány a projekt keretében megépült szennyvízcsatorna hálózaton: 92 %,
- A projektterület településein egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek száma: 0 db,
- A projektterület településein egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek aránya: 0 %.

A projekt keretében két önálló Vállalkozási szerződés keretében valósult meg Fegyvernek város szennyvízelvezetésének megépítése, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, és korszerűsítése. A 6 hónapos próbaüzem sikeresen lezárult, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. június 23-án megkezdődött és 2015. július 7-én zárult.

A településen keletkezett szennyvíz kezelése, ártalmatlanítása – a szennyvíztisztító telepre történő eljuttatása – érdekében megépítésre került 45.415 fm hosszú gravitációs csatorna mellett az egyes átemelőkhöz tartozó öblözetekben 7.543 fm nyomóvezeték is elkészült. A 11 db átemelő két-két búvárszivattyúval szerelt aknában épült meg. A gravitációs rendszer 553 db tisztító-ellenőrző aknát és 548 db tisztítóidomot tartalmaz.

A szennyvíztisztító telepen megvalósítandó tisztítási technológia az ún. SBR eleveniszapos biológiai tisztítás. Az új telep egységei a következők:
- szippantott szennyvízfogadó, mészbekeverő, előülepítő, kiegyenlítő medence (meglévő),
- gépi rács, megkerülő kézi ráccsal (új),
- levegőztetett homok- és zsírfogó műtárgy, 2 párhuzamos (új),
- SBR biológiai műtárgyak 3 párhuzamos sorral (új),
- fertőtlenítés (új),
- iszapsűrítő, 2 db (új),
- iszapvíztelenítés víztelenítő centrifugával (új),
- iszaptároló (új),
- telepi szennyvízátemelő (új),
- off-line kiegyenlítő és havária medence (a meglévő biológiai műtárgyból kialakítva).

 

Örményes

Örményes település – annak ellenére, hogy elkötelezett volt a szennyvízberuházás megvalósítása mellett – a közös agglomerációba sorolás hiányában korábban nem tudott élni a pályázati lehetőséggel, így a kormányrendeletben előírt kötelezettségét sem tudta teljesíteni. Ennek megfelelően a településen keletkező szennyvizek elhelyezése – a meglévő gyűjtők kialakításától függően – jelenleg az alábbiak szerint történik:

 

Örményes és Fegyvernek települések közös agglomerációba sorolásának jóváhagyásáról szóló igazolást az Országos Vízügyi Főfelügyelőség 2015. június 11-i dátummal küldte meg Örményes Község Önkormányzata részére, melyben arról értesíti az önkormányzatot, hogy a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet soron következő módosításánál Fegyvernek agglomerációs központi település, valamint a hozzá csatlakozó Örményes település együttes közzétételét terjeszti elő a Belügyminisztérium a rendelet 2. mellékletének 5. táblázatában.
Az agglomerációba sorolás jóváhagyása lehetővé tette a település tervezett szennyvízkezelésének megvalósítását.

Az előkészítés alapján Örményes településen elválasztott, gravitációs rendszerű közüzemi csatornahálózat került megtervezésre 6 db közterületi átemelővel, amelyek működési területe 6 öblözetre osztja a települést. A helyi mélypontokban a gravitációs csatornák által összegyűjtött szennyvizet a közterületi átemelők nyomóvezetékei továbbítják a következő öblözet gyűjtőcsatornájára.

Szennyvízcsatorna hálózat építés:
A tervezett gravitációs gerinccsatorna DN200 KG – PVC anyagú, hossza – 9.545 fm
A házi bekötővezetékek DN150 KG – PVC anyagú, hossza – 4.050 fm
A nyomóvezeték DN 125 és DN 90 átmérőjű KPE vezetékek – 8.653 fm
Kiépítésre kerül 459 db gravitációs, valamint 2 db házi átemelős bekötés.

Szennyvíztisztítási kapacitás biztosítása:
Az agglomerációban Fegyvernek településen már megépült a 600 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep. Az Örményes felől csatornán érkező szennyvízből adódóan a szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése előreláthatólag 95 m3/nappal nő. A szippantott szennyvíz mennyisége ezzel szemben tovább csökken, tekintettel arra, hogy Örményes községről csak a csatornával el nem látható (kül)területekről érkezik szippantott szennyvíz, így ezen szennyvíz mennyisége összesen 50,3 m3/nap lesz.

A tervezési értékek az alábbiak szerint módosulnak:

- hidraulikai kapacitás: 630,3 m3/d, ebből 580 m3/d csatornán érkező és 50,3 m3/d szippantott (korábban 492 m3/d csatornán érkező + 108 m3/d szippantott),
- óracsúcs szennyvízmennyiség: 63 m3/h (korábban 60 m3/h),
- óracsúcs tényező: 1/10

A szennyvíztisztító telep fejlesztése egy újabb biológiai műtárgysor kialakításával történik. Az újabb – negyedik – Cyclator medence képes lesz a megnövekedett hidraulikai és biológiai terhelést kezelni.