A beruházás előrehaladásáról

 

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2012. március 29-án írta alá a Támogatási Szerződést a településen megvalósuló szennyvízberuházásra, amely alapján uniós és hazai támogatás segítségével sor kerülhet a település szennyvízkezelésének kiépítésére.


A projekt nettó összköltsége 2 780 143 739.- Ft, ebből támogatásként az Önkormányzat 2 335 449 267.- Ft-ot vissza nem térítendő összegként nyert el. A projekt támogatási intenzitása 84,004623%. A fennmaradó önerő összegét (444 694 472.- Ft) a Kedvezményezett önkormányzati saját forrásból kívánja biztosítani. A településen a fejlesztés 2365 db bekötést érint.


A Támogatási Szerződés aláírását követően megkezdődött a beruházás megvalósításához szükséges projektszereplők kiválasztása, és 2012 októberében elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés is, melynek keretei között került kiírásra Fegyvernek szennyvízelvezető rendszerének kivitelezése, és a szennyvíztisztító telep építése. A nyertes közös ajánlattevő cégek a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. A kivitelezői szerződés aláírására 2013. július 11-én kerül sor. A szerződéses ár 2 524 000 000.-Ft, mely a szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítmények, közművek vonatkozásában 472 463 768.-Ft, a szennyvízelvezető rendszer és kapcsolódó létesítmények, közművek esetében 2 051 536 232.-Ft. A Vállalkozó cégek a létesítmények szerződésszerű megvalósítását a szerződéskötéstől számított 670 napon belül kötelesek teljesíteni.


A Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken című projekt célkitűzései két fő szempont szerint adhatóak meg. A fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a település társadalmának a környezet védelme iránti elkötelezettségét is tükrözi, ezért ennek megfelelő célok kerültek meghatározásra. A célkitűzések egyaránt összhangban vannak a település fejlesztési programjának alapvető fejlesztési céljaival és prioritásaival, valamint a kistérség fejlesztési ütemtervével.


Fegyvernek Nagyközség nem rendelkezik csatornahálózattal, sem a folyékony hulladék csatornán történő fogadására alkalmas szennyvíztisztító teleppel. A létesítmények hiányát közműpótló berendezések, szennyvíztározó latrinák és szikkasztásos módszerek biztosítják. A keletkező szennyvizet a Fegyverneki Szennyvíztisztító telepre kell tengelyen beszállítani, amelynek pénzügyi és társadalmi költségei is magasak. A fejlesztés célja a település szennyvízhálózatának kiépítése, és a szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése, mely megvalósítása nagyban hozzájárul az ivóvízbázis, a környezet és az egészség védelméhez. A tervezett beruházással 600 m3/nap szennyvíz összegyűjtése és kezelésének megoldása valósul meg.


A megépülő szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat üzemeltetését az ivóvízhálózathoz hasonlóan a TRV Zrt. látja majd el.

 

Lakossági, ellátási célok:
- A projekt megvalósításával a település jelenlegi lakóterületének nagy laksűrűségű,
központi részein - lakosságarányosan a település 91 %-án – legyen kiépített
szennyvíz-csatornahálózat a 25/2002. (II.27) Kormányrendeletben meghatározott
határidő előtt.
- A projekttel érintett területen az élő lakossági rákötés aránya a megvalósítást
követően haladja meg a 92 %-ot.
Környezetvédelmi és ökológiai célok
- A településen közcsatornán elvezetett szennyvíz 100%-a legyen legalább biológiailag
tisztított.
- A projekt hatására javuljon a felszín alatti vizek környezeti állapota.

 

A szennyvíztisztító telep kiépítésével kapcsolatos elvárások:
- A tervezett technológia elégítse ki az engedélyekben előírt határértékeket,
- A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás lehetőségét,
- A telep alkalmas legyen a terhelési csúcsok hatását kezelni,
- A telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelése legyen megoldott.

 

Részletes mennyiségi kimutatás

A terv szerint beépítendő:
NA 200 KG-PVC csőcsat.: 42.518 fm
NA 250 KG-PVC csőcsat.: 2.448 fm
NA 300 KG-PVC csőcsat.: 861 fm
NA 75 KPE nyomócső: 831 fm
NA 90 KPE nyomócső: 2.846 fm
NA 110 KPE nyomócső: 715 fm
NA 200 KPE nyomócső: 2.969 fm
Vb. átemelő akna: 11 db
Házi beemelő akna 5db
NA 100 cm-es beton körakna: 550 db
NA 315 mm-es PVC tisztítóidom: 521 db
Házi bekötő csőcsatorna hossza: 23.098 fm

 

Fegyvernek, 2013. július 11.